• Nieuw gevonden, maar oud gebleven
 • Ouderwetse spullen voor een koopje
 • Je redt het wel !

Download hier de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
PDF – 191,6 KB 193 downloads

Algemene voorwaarden

              Kringloopweb = Webkringloop

 

 1. Definities en toepasselijkheid
  1    In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
  a. KRINGLOOPWEB: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van  KRINGLOOPWEB
  b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KRINGLOOPWEB een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
  c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen KRINGLOOPWEB en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
  d. Product: alle door  KRINGLOOPWEB ter verkoop aangeboden goederen.
  e. KRINGLOOPWEB verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van KRINGLOOPWEB
  1.2    De Algemene Voorwaarden van KRINGLOOPWEB zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KRINGLOOPWEB. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
  1.3    Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KRINGLOOPWEB en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
  1.4    KRINGLOOPWEB is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van KRINGLOOPWEB te wijzigen.
 1. Prijzen
  1    De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
  2.2    Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wordt de het product uit de verkoop gehaald en opnieuw de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker van KRINGLOOPWEB
  2.3    KRINGLOOPWEB heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.
  2.4     Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van KRINGLOOPWEB, prijskaarten/labels in de winkel, website, webshop, Instagram, Facebook, Email, WhatsApp, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van KRINGLOOPWEB, binden KRINGLOOPWEB niet. Evenmin is KRINGLOOPWEB gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak(al dan niet door toedoen van KRINGLOOPWEB zijn geplaatst.
 2. Offertes
  1    Alle door KRINGLOOPWEB uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
  3.2    KRINGLOOPWEB behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
  3.3     KRINGLOOPWEB is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.
 1. Prijsverhogingen
  1    Indien KRINGLOOPWEB met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is KRINGLOOPWEB niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. KRINGLOOPWEB is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
  4.2    Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
  4.3    De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door KRINGLOOPWEB ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.
 1. Garantie
  1     KRINGLOOPWEB geeft geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten en of diensten. Dit komt mede doordat veel items handgemaakt zijn.
 2. Retourneren van artikelen

  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Kosten in geval van herroeping 

  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 1. Eigendomsrecht
  1    KRINGLOOPWEB blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
 1. Betaling
  1     De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel te voldoen op het moment van aankoop.
  9.2    Betaling kan niet geschieden in termijnen.
  9.3    Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van het product cq. de producten afgerekend te worden. Na betaling zal een afspraak voor de aflevering van artikelen worden ingepland.
  9.4    Facturen van KRINGLOOPWEB dienen binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door KRINGLOOPWEB aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.
  9.6    Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.
 1. Bezorging, schade en aflevering
  1    Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van KRINGLOOPWEB. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door KRINGLOOPWEB in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is altijd voor pakketten 4.20 TOT 6,75 tot en met 10 kilo. voor Belgie, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland gelden hogere tarieven
  Voor grotere pakketten vanaf 10 kilo, wordt de prijs geoffreerd. De pakketten worden door Postnl.nl bezorgd onder hun voorwaarden. De producten worden niet door KRINGLOOPWEB (bij) verzekerd.
 1. 5    De aansluiting van producten geschiedt door de klant.
  10.6    Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van KRINGLOOPWEB is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct vermeld te worden via mail of schriftelijk gemeld te worden aan KRINGLOOPWEB
  10.7    Schadeclaims, als genoemd onder lid 10.6 worden achteraf niet in behandeling genomen.
  10.8    De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de schadeclaim. De klant geeft KRINGLOOPWEB de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.
 2. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens
  1    KRINGLOOPWEB leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, na.
  Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met KRINGLOOPWEB contact opnemen. KRINGLOOPWEB zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.
  12.2    De door de klant verstrekte gegevens worden door KRINGLOOPWEB gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst.
 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1    KRINGLOOPWEB is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.
  13.2    KRINGLOOPWEB is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.
  13.3    KRINGLOOPWEB sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
  13.4    De omvang van de aansprakelijkheid van KRINGLOOPWEB is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.
 4. Overmacht
  1    Indien KRINGLOOPWEB door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
  14.2    In geval van overmacht aan de zijde van KRINGLOOPWEB heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding.
  14.3    Onder overmacht van KRINGLOOPWEB wordt verstaan elke van de wil van  KRINGLOOPWEB onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KRINGLOOPWEB kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van KRINGLOOPWEB en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.
 5. Verzuim/ontbinding
  1    Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. KRINGLOOPWEB is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KRINGLOOPWEB tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan KRINGLOOPWEB toekomende rechten.
  15.2    Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien KRINGLOOPWEB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 6. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
  1    De rechter van de vestigingsplaats van KRINGLOOPWEB, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. KRINGLOOPWEB houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.
  16.2    Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.
 7. Annuleren

Nadat een bestelling is geplaatst kan er niet meer worden geannuleerd. U dient dan te wachten tot het product is ontvangen. Nadat het product is ontvangen heeft de klant altijd 14 dagen de tijd om het product te retourneren.

 1. Slotbepaling
  De overeenkomsten en algemene voorwaarden van KRINGLOOPWEB beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen KRINGLOOPWEB en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen KRINGLOOPWEB en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn